BRUGSVILKÅR

Almindelige betingelser for brug af Fagbogen

1. Accept af Almindelige betingelser                                                                                                                        Anvendelse og brug af Fagbogens online tjenester er ensbetydende med accept af nedenstående Almindelige betingelser.

2.1 Information på Fagbogens tjenester m.v.                                                                                                 Information på Fagbogens tjenester gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Fagbogen.info er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden eller de heri beskrevne tjenester. Ved kommunikation mellem Fagbogen og brugerne uden brug af digitale signaturer, er Fagbogen.info uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller (såfremt) uvedkommende opnår adgang hertil.

2.1.1 Dataindsamling
Fagbogen indhenter kontaktoplysninger (firma-navn, adresse og telefonnummer) direkte fra vores kvalitetsleverandører. Fagbogen er kun for fagfolk og firmaer og privat personer kan ikke optages i Fagbogens database. Ønskes rettelser eller tilføjelser til eksisterende kontaktoplysninger (såsom navne, adresser, e-mail oplysninger og link til andre offentlige tjenester mv.) kan dette ske ved at kontakte Fagbogens kundeservice. Brugerens ændring af eksisterende kontaktoplysninger eller angivelse af tillægsoplysninger er underlagt vilkår for tillægsoplysninger. Brugeren accepterer, at alle oplysninger og andet indhold, der stilles til rådighed af brugeren alene er brugerens ansvar. Kontaktoplysninger publiceres først når de er kontrolleret og godkendt af Fagbogen i overensstemmelse med Fagbogens til enhver tid gældende regler for publicering. Ønskes et firma optaget på Fagbogen sker dette ligeledes også ved kontakt til Fagbogens kundeservice, eller bruge den online formular.

Såfremt en bruger af Fagbogens hjemmeside og tilhørende tjenester mener at kontaktoplysninger eller tillægsoplysninger forekommer krænkende eller på anden måde uegnet, kan oplysningen anmeldes via kontakt til Fagbogens kundeservice. Det er dog kun Fagbogen som endeligt beslutter, hvilke publicerede oplysninger, der skal fjernes fra tjenesten.

2.1.2 Behandling af personlige oplysninger                                                                                                             Personlige oplysninger er alle oplysninger, der direkte eller indirekte kan henvise til en fysisk og levende person, betragtes som personlige oplysninger i henhold til denne lov. Følgende vil derfor blive betragtet som personlige oplysninger: navne, adresser og telefonnumre.

Indsamling af personlige oplysninger kan både være aktiv og passiv. Aktiv indsamling er, når du som bruger eller kunde giver dine data til os, når du logger på, køber en service eller et produkt osv. Hvis du ikke personligt og aktivt giver os data, men indsamlingen i stedet finder sted ved brug af andre værktøjer (så som cookies), betragtes indsamlingen som passiv.

Fagbogen videregiver personlige oplysninger til underleverandører, hvis vi anser det for nødvendigt for at opfylde vores forpligtelse over for dig som kunde eller bruger. Vores underleverandører skal altid indgå en aftale om personlige oplysninger med Fagbogen, for at vi kan sikre et højt beskyttelsesniveau for personlige oplysninger.

2.2 Links
Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for Fagbogen for indholdet af den side, der linkes til.

2.3 Erstatningsansvar
Fagbogen kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Fagbogen hjemmeside eller de dertil knyttede tjenester, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.
Brugeren accepterer at skadesløsholde Fagbogen for ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af Fagbogen hjemmeside og tjenester.

3. Rettigheder til hjemmesiden
Alle navne, logoer og varemærker på Fagbogen tjenester tilhører Fagbogen eller Fagbogen associerede selskaber eller samarbejdspartnere, og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Fagbogen.

Indholdet på tjenesterne såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler, software, mv. tilhører enten Fagbogen eller Fagbogens samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning.

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af Fagbogens tjenester eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

4. Bidrag fra brugere
Alt materiale, information eller anden form for kommunikation som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af Fagbogens tjenester, vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt og berettiger ikke afsenderen til royalties. Fagbogen kan frit anvende sådant modtaget materiale, information m.v., herunder i form af meddelelse af licenser på udnyttelsen heraf.

Fagbogen har ret til frit at uploade, kopiere, distribuere, indarbejde, ændre og/eller på anden vis anvende kommunikationen sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andet indeholdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.

Brugeren garanterer at have alle nødvendige rettigheder og/eller samtykker, der måtte være nødvendige for Fagbogens brug af alt materiale, information eller anden form for kommunikation som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af Fagbogens tjenester.

5. Brugernavn og kodeord
Brugeren har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og kodeord fortroligt og må således ikke udlevere det til andre. Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter, som udføres under brugerens brugernavn og kodeord. Brugeren er desuden forpligtet til at informere Fagbogen, uden ugrundet ophold, om eventuel uautoriseret brug af brugernavn og kodeord.

6. Overdragelse
Fagbogen har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren.

7. Andet
Fagbogen forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på tjenesterne, samt at nedlægge hjemmesiden og tjenesterne, herunder eventuelle e-mailkonti.

Såfremt brugeren kommer i besiddelse af oplysninger eller anden information om Fagbogen eller Fagbogens hjemmeside eller tjenester, som ikke er tiltænkt brugeren i forbindelse med anvendelsen af Fagbogens hjemmeside og tjenester, er brugeren forpligtet til straks at slette de pågældende informationer, og til uden ugrundet ophold, at give Fagbogen besked herom.

Brugeren må under ingen omstændigheder kopiere eller videregive de pågældende informationer til tredjemand.
Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til Fagbogens netværk, server, systemer eller lignende.

Fagbogen har til enhver tid ret til at revidere disse Almindelige Betingelser.

Hvis nogen del af disse Almindelige Betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.